Šioje kandidatų į UAB „Saudingos autotransportas“ (juridinio asmens kodas 141776948, adresas Metalistų g. 6B, LT78107 Šiauliai, tel.:+37041502777, el. pašto adresas info@saudingos.lt ) (toliau – Bendrovė) darbuotojus asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija apie Bendrovės, kaip Duomenų valdytojo, ir kitų su Bendrove susijusių įmonių [1] vykdomą kandidatų į darbuotojus (toliau – Kandidatas) asmens duomenų tvarkymą: renkamas ir tvarkomas duomenų kategorijas, šių duomenų naudojimą, saugojimą ir pan.

1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR DUOMENŲ KATEGORIJOS

Vykdant atrankas į Bendrovėje esančias laisvas darbo vietas ir vertinant kandidatuojančius asmenis, vadovaujantis žemiau nurodytais tikslais, tvarkomi šie asmens duomenys:

Tikslas: Kandidato į darbuotojus atranka

Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenys

Bendroji informacija apie Kandidatą

 

Vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris;

Informacija apie darbo patirtį: darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai;

Informacija apie išsilavinimą: mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija;

Informacija apie kvalifikacijos kėlimą: išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai;

Informacija apie kitus įgūdžius: kalbų mokėjimas, IT ir vairavimo įgūdžiai bei kitos kompetencijos;

Taip pat kita papildoma informacija, kuri pateikiama CV ir motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.

Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai

Kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys

Kandidato vertinimo informacija

Pokalbio su Kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens įžvalgos ir nuomonės.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutikimas

Sutikimas tvarkyti Kandidato pateiktus asmens duomenis, esančius CV ir (ar) kituose kandidatavimo dokumentuose (gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ir kt.) šiame Politikos skirsnyje numatytu tikslu laikomas gautu, kai Kandidatas pateikia savo CV, motyvacinį laišką ir (ar) kitus dokumentus.

Jeigu informacija apie Kandidatą ir (ar) jo CV, ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus gaunama iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų (pvz. „LinkedIn“) ir (ar) kitų darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, Bendrovė daro prielaidą, kad Kandidatas yra gavęs visą reikiamą informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą ir yra suteikęs savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis atitinkamam tokias paslaugas teikiančiam subjektui, kuris taip pat apima teisę pateikti Kandidato

duomenis potencialiems darbdaviams (įskaitant Bendrovę), įgalinant tokius potencialius darbdavius Kandidato duomenis tvarkyti vykdant atranką (-as) į darbo vietą (-as) ir vertinant kandidatuojančio asmens – Duomenų subjekto kandidatūrą.

Tikslas: Vizos ir (arba) leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo

Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenys

Papildoma informacija apie Kandidatą – užsienio pilietį, siekiantį dirbti Bendrovėje

Informacija apie valstybės reikalaujamas sąlygas darbui Lietuvoje: D (darbo) vizos turėjimo faktas ir dokumento numeris, vizos išdavimo šalis, duomenys, išdavimo ir galiojimo datos, „Leidimo laikinai gyventi“ Lietuvoje faktas bei tai patvirtinančio dokumento numeris ir kt.;

Siekiant pateikti tarpininkavimo raštą dėl daugkartinės nacionalinės vizos išdavimo tikslu įdarbinti užsienietį: asmens duomenys, kurių reikalaujama pateikti užpildant prašymą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos elektroniniame migracijos paslaugų portale e-MIGRIS.

Taip pat kita papildoma informacija, kurią tvarkyti Bendrovę įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutikimas

Sutikimas tvarkyti Kandidato pateiktus asmens duomenis ne Lietuvos piliečiui šiame Politikos skirsnyje numatytu tikslu laikomas gautu, kai Kandidatas el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis atsiunčia Bendrovės paskirtam atsakingam darbuotojui Sutikimą atstovauti jį Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos elektroniniame migracijos paslaugų portale e-MIGRIS ir/arba Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Tikslas: Dėl kvietimo dalyvauti atrankose į laisvas pozicijas ateityje

Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenys

Bendroji informacija apie Kandidatą

(tik jei Kandidatas pasirašė Sutikimą dėlkvietimo dalyvauti atrankose į laisvas pozicijas)

Vardas, pavardė ir Kandidato nurodyti kontaktiniai duomenys, kuriais jis pageidauja būti kontaktuojamas;

Gyvenimo aprašymas (CV) visa apimtimi;

Informacija apie darbo patirtį bei kvalifikaciją;

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutikimas

Sutikimas išsaugoti Kandidato asmens duomenis Bendrovės potencialių darbuotojų duomenų bazėje dėl kvietimo dalyvauti atrankose į laisvas pareigas Bendrovėje tikslu Kandidatui pateikiamas pasirašyti pokalbio dėl darbo metu arba (ne Lietuvos piliečių ir /arba nesančių tuo metu Lietuvoje atveju) komunikuojant su Kandidatu el. paštu.

 

2. ASMENS DUOMENŲ GAVIMO ŠALTINIAI

2.1. Asmens duomenys apie Kandidatą renkami tiesiogiai iš paties Kandidato – kai Kandidatas atsiliepia į Bendrovės darbo skelbimą ir (ar) pateikia Bendrovei savo CV ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.). Informaciją apie Kandidatą, jo CV ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus Bendrovė taip pat gali gauti iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų: Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų (pvz. „LinkedIn“, „CVbankas“) ir (ar) kt.

2.2. Tam tikra informacija apie Kandidatą gali būti gauta iš trečiųjų asmenų: rekomendacijas pateikusių, esamų ar buvusių darbdavių, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (jei Kandidatas nėra Lietuvos pilietis ir neturi leidimo gyventi ir/ar dirbti Lietuvoje). Kandidato pateiktos rekomendacijos (jei tokios buvo pateiktos) tikrinamos arba atsiliepimo iš Kandidato darbdavio teiraujamasi tik tuo atveju, jeigu Kandidatas suteikia sutikimą kreiptis į jo įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti atsiliepimą apie Kandidatą.

2.3. iš esamo (-os) Bendrovės darbuotojo (-os), rekomendavusio (-ios) Kandidatą. Tokiu atveju nedelsiant susisiekiame su Kandidatu ir paprašome leidimo tvarkyti asmens duomenis, susijusius su atrankos procesu.

3. DUOMENŲ GAVĖJAI

3.1. Kandidato CV (gyvenimo aprašyme) nurodyti asmens duomenys gali būti teikiami ir naudojami su Bendrove susijusių įmonių [2], kurios yra įsisteigusios ES valstybėse narėse ir (ar) kitose trečiosiose šalyse, vadovaujantis Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kiek tai susiję su kandidatuojančio asmens tinkamumu konkrečiai darbo pozicijai. Kandidatas visada turi teisę prašyti atranką vykdantį asmenį pateikti informaciją apie Bendrovę ir valstybę raštu prieš duodant sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo.

3.2. Prie Kandidatų, kaip potencialių Bendrovės darbuotojų asmens duomenų prieigos teisę gali turėti informacinių sistemų priežiūrą atliekančios įmonės, kurios veikia Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu.

3.3. Kandidato asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

4. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

4.1. Kandidato pateikti asmens duomenys (pvz. CV, motyvaciniame laiške ir (arba) kituose kandidatavimo dokumentuose) Bendrovėje tvarkomi, kol baigiamas atrankos į laisvą darbo vietą, į kurią Kandidatas pretendavo, procesas. Atrankos proceso pabaiga laikoma pasibaigus atrinkto ir darbo sutartį pasirašiusio Kandidato darbo sutartyje numatytam išbandymo laikotarpiui. Asmens duomenys saugomi:

4.1.1. Tolimųjų reisų vairuotojų – 12 (dvylika) mėnesių nuo duomenų gavimo momento arba nuo Kandidato dalyvavimo darbo pokalbyje;

4.1.2. Kitų pareigybių darbuotojų – 6 (šešis) mėnesius nuo duomenų gavimo momento arba nuo Kandidato dalyvavimo darbo pokalbyje.

4.2. Pasibaigus atrankos procesui į atitinkamą darbo vietą ir nepasirinkus Kandidato bei nesudarius su juo darbo sutarties, visi darbuotojų atrankos tikslu surinkti Kandidatų asmens duomenys saugiai sunaikinami.

4.3. Kandidatui išreiškus atskirą Sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo siekiant pasiūlyti jam laisvas darbo vietas ateityje Kandidato asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau nei nurodytas laikotarpis Sutikime, nebent Sutikimas buvo atšauktas anksčiau.

4.4. Ilgesnis, nei nurodyta šioje Politikoje, Kandidato asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

4.4.1. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas,

4.4.2. Kandidato duomenys būtini tinkamam ginčo ar skundo išsprendimui,

4.4.3. esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. Bet kokiu atveju Kandidato pateiktą Sutikimą ir įrodymą apie šio Sutikimo gavimą Bendrovė gali saugoti ilgesnį laikotarpį, jei to reikia siekiant apsiginti nuo Bendrovei pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

5. KANDIDATO TEISĖS

Kandidatas turi teisę:

5.1.  žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

5.2.  susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

5.3.  reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė reikalauti ištaisyti);

5.4.  atšaukti sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi jo sutikimo pagrindu (teisė atšaukti sutikimą)

5.5.  reikalauti ištrinti su juo susijusius asmens duomenis (teisė „būti pamirštam”);

5.6.  reikalauti, kad Bendrovė apribotų su juo susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

5.7.  bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jei tai daroma siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);

5.8.  gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);

5.9.  pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT10312, Vilnius; el. paštas: ada@ada.lt).

Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti Bendrovės privatumo politikoje adresu www.saudingos.lt arba gauti susisiekę el. paštu duomenuapsauga@saudingos.lt[1] Bendrovė ar su Bendrove susijusios įmonės (įmonių Grupė) reiškia Bendrovę ir visus kitus juridinius asmenis, kurie yra tiesiogiai ir / ar netiesiogiai kontroliuojami tų pačių asmenų, kurie tiesiogiai ir / ar netiesiogiai kontroliuoja Bendrovę.

[2] Bendrovė ar su Bendrove susijusios įmonės (įmonių Grupė) reiškia Bendrovę ir visus kitus juridinius asmenis, kurie yra tiesiogiai ir / ar netiesiogiai kontroliuojami tų pačių asmenų, kurie tiesiogiai ir / ar netiesiogiai kontroliuoja Bendrovę.